مشخصات نظام آموزشی در آمریکا

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌
تحصيلات‌ ابتدايي‌ در كشور امريكا از شش‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و در مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ دوازده‌ سال‌ است‌ كه‌ در پايان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ High  School Diploma داده‌مي‌شود.

تحصيلات‌ دانشگاهي

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور امريكا داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌High School Diploma الزامي‌ است، ضمناً‌ نتايج‌ امتحان‌ عمومي‌ كه‌ هر سال‌ از دارندگان‌ ديپلم‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد جزو شرايط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ است. البته‌ دانشجويان‌ خارجي‌ بايد از آزمون‌ زبان‌ انگليسي‌TOEFL نمره‌مناسبي‌بگيرند. دانشگاه‌هادرامريكامتمركزهستندومدارك‌راخودشان‌صادرمي‌كنند. نظام‌آموزشي‌دركليه‌مراكزآموزش‌عالي‌امريكاواحدي‌است.

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

‌ Associate Degree شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از كالج‌هاي‌ دو ساله‌ يا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصيل‌ از يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهي‌ است.

Bachelor  شامل چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌باشد.

Master شامل دو سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره، دارا بودن‌ مدرك‌ Bachelor با ارايه‌ نتايج‌ ورودي‌ مانندGRE ،شرط ‌معدل ‌و معرفي‌ استادان ‌الزامي‌ است. در بيشتر دانشگاه‌ها اين‌ دوره‌ همراه ‌با ارايه‌ پايان‌نامه‌ علمي‌ است. البته‌گذراندن‌ اين‌ دوره‌باتعدادبيشترواحدنيزميسراست.

‌Engineer Degree وSpecialistاين‌ نوع‌ مدارك‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌Master دربعضي‌ازرشته‌هاارايه‌مي‌شود.

Ph.D  براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معمولاً‌ دارا بودن‌ مدرك‌Master الزامي‌ است. براي‌ دوره‌ Ph.D. در امريكا دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده، امتحان‌ جامع، پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ و دفاع‌ شفاهي‌ را با موفقيت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ امريكا چهار سال‌ است. مدارك‌Ph.D. گاهي‌مستقيماً‌بعدازBachelor  و بدون‌ گذراندن‌Master داده‌مي‌شود.

Administration مدارك‌ديگري‌هستندكه‌ازسوي‌دانشگاه‌هاي‌امريكاصادرمي‌گردند.